Telehealth

Online consult met onze deskundige chiropractoren

Met de nieuwe regelgeving die is opgesteld om de bevolking te beschermen en de mogelijkheid van sluitingen in onze toekomst, gaan we ons steeds meer inzetten om online verder te gaan met het verstrekken van uitstekende zorg op afstand. In de komende weken zullen spier- en skeletaandoeningen waarschijnlijk toenemen als gevolg van sociale afstand, sluiting van sportscholen en gebrek aan toegang tot sportfaciliteiten en nog meer vanuit huis werken zonder uw normaal werkplek.

 

Daarom heeft Avant-Garde Chiropractie een manier bedacht om deze problemen te verlichten en om de zorg voor onze huidige patiënten voort te zetten die in zelfisolatie verkeren omdat ze geïnfecteerd zijn of voor mensen die sociale afstand houden en op dit moment niet willen kom in de praktijk.

 

Door dit te doen, kunnen we onze huisartsen en ziekenhuizen ondersteunen bij het verlichten van hun werklast bij het zien van musculoskeletal klachten en pijnpatiënten. Bovendien hoeft u bij ons geen huidige patiënt te zijn om van deze zorg te profiteren! Virtuele beoordeling kan worden uitgevoerd via een beveiligd video-oproepsysteem met behulp van een laptop, desktop, mobiel of tablet. Met een geweldige internetverbinding en een camerasysteem van goede kwaliteit kan een virtuele beoordeling een zeer effectieve methode zijn om een ​​klacht te diagnosticeren en te behandelen met een op maat gemaakt oefenplan en advies van onze deskundige chiropractoren.

 

Wat is Telehealth?

Telehealth beschrijft het gebruik van digitale technologie en telecommunicatie om gezondheidszorg te leveren op een andere locatie dan de traditionele faciliteiten en gezondheidsinstellingen. Telehealth staat dus voor zorg via telecommunicatie. Het is een verzamelnaam voor elk type zorg dat op afstand wordt geleverd via een verbinding.

Nieuwe technologieën op het gebied van monitoring en diagnose maken het voor een arts mogelijk om op afstand een fysiek onderzoek uit te voeren. Bestaande technologieën en connectiviteit veranderen de manier waarop zorg wordt geleverd en hoe er naar zorg wordt gekeken. Met behulp van bewakings- en diagnosetechnieken kunnen zorgprofessionals patiënten monitoren vanuit het comfort van hun eigen huis. Ook is het mogelijk om patiënten op deze wijze te diagnosticeren en in sommige gevallen zelfs te behandelen.

Wat zijn de voordelen van telehealth? 

 

 •  Afspraken kunnen worden gemaakt in het comfort van uw eigen huis

 • Niet nodig om de reis naar het chiropractische kantoor te maken

 • Voortzetting van de zorg terwijl we dit huidige klimaat overleven

 • Actief worden in uw eigen klacht - Meer leren over uw probleem en uw lichaam

 

Met welke klachten kan uw chiropractor helpen?

 • nekpijn

 • rugpijn

 • hoofdpijn

 • schouderpijn

 • kniepijn

Al onze chiropractors zijn experts in het biomechanische systeem, bij het analyseren van uw bewegingen, houding, onevenwichtigheden om uw wervelkolomgezondheid te helpen optimaliseren. Het lijdt geen twijfel dat een praktische behandeling de voorkeur heeft, maar onder de huidige omstandigheden moeten we innovatief en vooruitstrevend zijn in onze benadering van gezondheidszorg.

 

Wat kunnen we nog meer bieden?

 • Discussie over houding en beoordeling van computerinstellingen thuis

 • Voortzetting van programma's voor stabiliteitsoefeningen thuis

 • Oefeningen voor mobiliteit en blessurepreventie

 • Evaluatie van bewegingsanalyse met live correcties

Online Consult

01

02

ONDERZOEK

Zelfonderzoek met behulp van klinische neuro-orthopedische tests met observationele beoordeling

03

DIAGNOSIS 

Discussie over de behandelplan en oefeningen programma

04

UITVOERING

Uitvoering van de oefeningen, advies met voorbelden.  

05

HERBEOORDELING

Vooruitgang check-up, volgende stap in behandelplan/

oefeningen programma

GESCHIEDENIS

Uw volledige medische geschiedenis, huidige klacht en identificatie van mogelijke oorzaken

Bel voor een afspraak
025 2052188

Tarieven

Eerste consult

€85  

45 minute afspraak: Geschiedenis, onderzoek, diagnosis, advies en oefeningen programma en 2 vervolgafspraak van15 minuten

 

Vervolgafspraken

(voor ons gewoon patienten ook)

€55

2 afspraken van 15 minuten

Chiropractie valt onder aanvullende gezondheidszorg en wordt hierdoor niet in het basispakket vergoed. Chiropractie wordt vanuit het aanvullende pakket vergoed en valt NIET onder het eigen risico. Hoe veel uw vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekering. Bij twijfel, neem contact op met uw verzekeraar.

 

ENGLISH

With the new regulations in place to protect the population and the possibility of closures in our future, we are stepping up and getting online to continue providing outstanding care from a distance. In the coming weeks musculoskeletal complaints are most likely going to be on the rise because of social distancing, closure of gyms and lack of access to sporting facilities and even more so, working from home with your normal work space.

 

So Avant-Garde Chiropractie has come up with a way to help alleviate these issues and continue care of our current patients who are in self-isolation due to being infected OR for people who are maintaining social distancing and at this present moment do not wish to come into the practice.  

 

By doing this, we are able to support our GPs and hospitals to alleviate their work-load seeing musculoskeletal complaints and pain patients.

 

More so, you do not have to be a current patient with us to benefit from this care! 

Virtual assessment can be conducted through a secure video call system using a laptop, desktop, mobile or tablet.  With a great internet connection and a good quality camera system a virtual assessment can be highly effective method to diagnose a complaint and treated with with a tailor-made exercise plan and advise from one of our knowledgeable expert chiropractors. 

Wat is Telehealth?

Telehealth which uses digital technology and telecommunications to deliver healthcare in a location other than traditional facilities and healthcare facilities. Telehealth therefore stands for healthcare via telecommunication. It is a collective name for any type of care that is delivered remotely via a connection. New technologies in the field of monitoring and diagnosis make it possible for an art to conduct a physical examination remotely. Existing technologies and connectivity are changing the way care is delivered and how care is viewed.

 

Using monitoring and diagnosis techniques, healthcare professionals can monitor patients from the comfort of their own homes. It is also possible to diagnose and even treat patients in this way.

What are the benefits of telehealth?

 • Appointments can be had in the comfort of your own home

 • Not necessary to make the journey to the chiropractic office 

 • Continuation of care whilst we survive this current climate

 • Becoming active in your own complaint

 • Learning more about your issue and your body

 • Cost-effective to in-clinic care

What complaints can your chiropractor help with?

 • neck pain

 • back pain

 • headaches

 • shoulder pain

 • knee pain

All our chiropractors are experts in the biomechanics system, in analysing your movements, posture, imbalances to help optimise your spinal health.  There is no doubt that a hand on treatment is preferred but under the current circumstances we must be innovative and forward thinking in our approach to healthcare. 

 

What else can we offer?

 • Discussion of posture and computer set-up assessment at home

 • Continuation of stability exercise programmes at home

 • Mobility and injury prevention exercises

 • Movement analysis evaluation with live corrections

Online Consult

01

02

EXAMINATION

Self-examination with clinical neuro-orthopaedic tests with observation assessment.

03

DIAGNOSIS 

With discussion of of your treatment plan and exercise programme

04

PRACTICE

Exercises and advice is taught from following example.  

05

FOLLOW-UP

A progression check-up, renewal of exercises programme and treatment plan

HISTORY

Your full medical history, current condition and identification of causes of your complaint.

Call for an appointment
025 2052188

Pricing

New Patient Consult

€85  

45 minute appointment: Full history, examination, diagnosis, advice with treatment plan and 2 follow-up appointment of 15 minutes

 

Follow-up appointments

(also for existing patients)

€55

2 appointments of 15 minutes

Chiropractic falls under complimentary healthcare and is therefore not reimbursed in the basic package. Chiropractic is reimbursed from the plus packages and is NOT in your by the deductible. How much you will be reimbursed depends on your health insurance. If in doubt, contact your insurer.